Reklamacje, zwroty oraz anulacje zamówień

Reklamacje związane z nieprawidłowym wykonaniem Umowy przez Wynajmującego, w tym związane ze stwierdzeniem wad Pojazdu ograniczających jego przydatność do umówionego użytku lub uniemożliwiających jego używanie, mogą być złożone jedynie w formie pisemnej na adres wskazany w Regulaminie lub formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: reklamacje@booking.com

Zalecamy wskazanie w reklamacji następujących danych: imienia i nazwiska zgłaszającego reklamację, określenia przedmiotu reklamacji, reklamowanego okresu, nr rejestracyjnego pojazdu, informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości, żądania Najemcy (np. obniżenia czynszu za czas trwania wad ograniczających przydatność Pojazdu do umówionego użytku lub usunięcia wad uniemożliwiających używanie Pojazdu lub udostępnienia innego pojazdu), danych kontaktowych składającego reklamację, na które może być złożona odpowiedź na reklamację.

Wynajmujący rozpatruje reklamację w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania prawidłowo zgłoszonej reklamacji. Prawidłowo zgłoszona reklamacja musi zawierać wszelkie informacje, o których mowa w pkt.2 niniejszego paragrafu. Przez rozpatrzenie reklamacji rozumie się otrzymanie przez Najemcę odpowiedzi na reklamację przed upływem tego terminu.

Najemcy przysługuje prawo rozwiązania Umowy Najmu bez wypowiedzenia, gdy Wynajmujący w sposób uporczywy narusza istotne postanowienia niniejszej umowy i pomimo wezwania do zaniechania naruszeń w terminie 21 dni, wystosowanego przez Najemcę, nie usunął nieprawidłowości w wykonywaniu Odrębnej Umowy Najmu lub niniejszej umowy.

W razie niedokonania przez Klienta odbioru pojazdu w terminie uzgodnionym przez strony po upływie 12 godzin od wyznaczonej daty odbioru Najemca będzie zobowiązany wówczas do zapłaty pełnej i uzgodnionej wcześniej kwoty najmu Wynajmującemu.

W przypadku wynajmów krótkoterminowych do 30 dni Najemcy przysługuje prawo anulacji Umowy Najmu w terminie maksymalnie do 12h przed obiorem samochodu. W sytuacji jeśli Najemca zrezygnuje z Umowy Najmu w terminie krótszym niż 12h przed odbiorem samochodu zostanie mu naliczona opłata za Umowę Najmu zgodnie z obowiązującym cennikiem bez uwzględnienia stawek promocyjnych.

Najemcy nie przysługuje prawo do możliwości zwrotu pojazdu przed terminem zapisanym w Umowie Najmu za wyjątkiem sytuacji opisanych w pkt. 4 niniejszego paragrafu.